Konferencija

Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina 
i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje 
i učešće manjina u javnom životu


Novi Sad,  Skupština  AP Vojvodine, subota, 28. Novembar 2009. godine

Picture
Srbija je preuzela obavezu da na osnovu, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope, štiti i promoviše pripadnike i jezike nacionalnih manjina. 

Savet Evrope nadgleda primenu obe konvencije i sastavlja svake treće godine (Povelja o jezicima), odnosno svake pete godine (Okvirna konvencija) izveštaje o monitoringu koji sadrže različite preporuke. Preporuke sadržane u prvom Izveštaju o primeni Povelje o jezicima i u drugom Mišljenju o primeni Okvirne konvencije, pozivaju Srbiju da preduzme konkretne mere u cilju poboljšanja političkog, pravnog i praktičnog položaja nacionalnih manjina. Na osnovu oba dokumenta, Komitet ministara Saveta Evrope (47 ministara spoljnih poslova) dodatno je uputio opšte preporuke državi.

Savet Evrope ne može primenjivati preporuke; to mogu učiniti samo država i predstavnici manjina zajedno, putem dijaloga i pažljivog procenjivanja trenutnih potreba. U cilju unapređenje tog procesa, Vojvođanski centar za ljudska prava i Savet Evrope su organizovali Konferenciju “Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji – Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu”, 28. novembra 2009. godine u Novom Sadu, u Skupštini Vojvodine (velika sala).

Preporuke nacionalnih saveta nacionalnih manjina poslužile su za sastavljanje Deklaracije koja je poslata državnim organima, institucijama, nacionalnim i međunarodnim NVO koje se bave pomenutim pitanjima. Konferencija