Materijal za Konferenciju

Savet Evrope: Okvirna konvencija za zastitu nacionalnih manjina

Savet Evrope: Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima

Konferencija